Accessibility Tools

Recruitment portal of Krakow University of Economics

Proces rekrutacji – Polacy – studia stacjonarne i niestacjonarne 1 stopnia oraz jednolite magisterskie

Proces rekrutacji – Polacy – studia stacjonarne i niestacjonarne 1 stopnia oraz jednolite magisterskie
PIERWSZY ETAP
 • Kandydaci dokonują rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) oraz wpłacają opłatę rekrutacyjną.
 • UWAGA! Tegoroczni maturzyści mogą zakładać swoje konta w IRK od początku czerwca, natomiast po otrzymaniu świadectw dojrzałości, muszą uzupełnić wyniki maturalne oraz dane dotyczące świadectwa dojrzałości.
DRUGI ETAP
 • Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych do przyjęcia, osoby zdecydowane podjąć studia w UEK zobowiązane będą do dostarczenia następujących dokumentów:
  1) wydruk ankiety osobowej – z Internetowej Rekrutacji Kandydatów (ankieta zamieszczona jest w Zgłoszeniach rekrutacyjnych – Dokumenty i dalsze kroki. Przed wydrukowaniem ankiety należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych). Na ankiecie musi być nadrukowane zdjęcie kandydata (zdjęcie należy wcześniej wgrać do IRK).
  2) kserokopia świadectwa dojrzałości – (oryginał do wglądu) W przypadku kiedy kandydat poprawiał wyniki matury wymagany jest również aneks do świadectwa maturalnego – (oryginał do wglądu).
  3) kserokopia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty (oryginał do wglądu) – dotyczy tylko kandydatów, którzy jeden z przedmiotów maturalnych zastępują wynikami z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
  4) olimpijczycy dostarczają dokument wydany przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady.
 • Podczas wpisu na studia kandydat musi potwierdzić swoją tożsamość i okazać dowód osobisty.

 • UWAGA!
  1) W imieniu kandydata dokumenty może złożyć inna osoba. W takim przypadku wymagane jest pełnomocnictwo (nie musi być potwierdzone notarialnie). Pełnomocnik musi posiadać:
  – wypełniony druk pełnomocnictwa
  – swój dowód osobisty
  – kserokopię dowodu osobistego kandydata (do wglądu)
  – dokumenty wymagane w II etapie rekrutacji
  2) Jeżeli kandydat jest osobą niepełnoletnią wymagane jest oświadczenie przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu zgody na udział w rekrutacji oraz podjęcie studiów.
  3) Druk pełnomocnictwa oraz oświadczenia zamieszczona są w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w IRK w Zgłoszeniach rekrutacyjnych – Dokumenty i dalsze kroki.

 

 • W przypadku niewypełnienia limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych, będzie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja we wrześniu, a terminy i kierunki zostaną ogłoszone na stronie internetowej uczelni po zamknięciu kwalifikacji na studia w pierwszym terminie.
 • Zakwalifikowanie na studia nie oznacza przyjęcia na studia. Przyjęcie na studia następuje w drodze wpisu na listę studentów po doręczeniu wymaganych dokumentów i po potwierdzeniu, że wyniki matury wpisane przez kandydata w IRK są zgodne z wynikami na doręczonym świadectwie dojrzałości.
 • Niedopełnienie obowiązku i niezłożenie wymaganych w II etapie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek studiów.
 • Dokumenty wymagane w II etapie należy składać w specjalnej teczce, którą kandydat otrzyma w momencie doręczenia dokumentów.
 • Od decyzji odmowy przyjęcia na studia wydanej przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną przysługuje odwołanie do Rektora. Odwołanie należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Budynek Główny, pok. 108.