Accessibility Tools

Recruitment portal of Krakow University of Economics

Proces rekrutacji – cudzoziemcy – studia stacjonarne i niestacjonarne 1 stopnia oraz jednolite magisterskie

Proces rekrutacji – cudzoziemcy – studia stacjonarne i niestacjonarne 1 stopnia oraz jednolite magisterskie
WAŻNE INFORMACJE

Cudzoziemcem jest każda osoba nie posiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego państwa lub kilku innych krajów, są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

 • Wszyscy kandydaci nieposiadający polskiego obywatelstwa, którzy aplikują na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, biorą udział w rekrutacji na tych samych zasadach jak cudzoziemcy, bez względu na to jakie posiadają uprawnienia.
 • Cudzoziemcy, mogą podejmować i odbywać studia na podstawie:
 1. umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach
 2. umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach
 3. decyzji ministra
 4. decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów
 5. decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu
 6. decyzji administracyjnej rektora.

Studia dla cudzoziemców są płatne.

Wyjątek stanowią przypadki wymienione w art. 79 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i nauce:

Opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim nie pobiera się od:

 1. cudzoziemca – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemca – któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 3. cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt. 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);
 4. cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. cudzoziemca, który posiada certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 6. cudzoziemca, który posiada Kartę Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 7. cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwolnienie cudzoziemca z opłat może nastąpić również na podstawie:

 1. decyzji administracyjnej rektora,
 2. decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów.


■ Legalizacja dyplomu/apostille

 • Legalizacja jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie.
 • Legalizacja dokumentu o wykształceniu może mieć zatem istotne znaczenie przy ustaleniu, w ramach systemu edukacji którego państwa został wydany dokument oraz czy należy weryfikować jego autentyczność.
 • Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu jest w tym państwie zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu. Lista państw-stron konwencji oraz adresy instytucji wydających apostille można znaleźć na stronie  http://www.hcch.net/index_en.php odpowiednio w zakładce HCCH Members oraz w zakładce Authorities.
 • Jeśli państwo, w którym wydano dokument, nie jest stroną ww. konwencji, wtedy legalizacji dokonuje polska placówka konsularna w tym państwie.


■ Ubezpieczenie zdrowotne

 • Każdy student cudzoziemiec musi posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków w Polsce. Ubezpieczenie powinno być na co najmniej pierwszy rok studiów, powinno obejmować koszty leczenia do wysokości 30 000 EUR przez cały okres trwania ubezpieczenia.
 • Studenci posiadający Kartę Polaka lub kartę stałego pobytu lub potwierdzone polskie pochodzenie mogą zostać ubezpieczeni przez uczelnię. W tym celu powinni się skontaktować z Biurem Stypendiów i Ubezpieczeń Zdrowotnych, budynek główny, II piętro, pok. 215.
 • Dokumentem potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia może być:
 1. ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia NFZ, ul. Wadowicka 8W Kraków
  Osoby bez Karty Polaka mogą podpisać umowę w Narodowym Funduszu Zdrowia i samodzielnie opłacić składki ubezpieczenia. Kopię umowy wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty należy dostarczyć do Działu Nauczania.
  UWAGA!
  Do podpisania umowy z NFZ potrzebny jest szereg dokumentów: zaświadczenie o przyjęciu na studia, numer PESEL, dokument potwierdzający zameldowanie (może być karta mieszkańca domu studenckiego).
  Przed udaniem się do Narodowego Funduszu Zdrowia proszę dokładnie sprawdzić jakie dokumenty będą potrzebne do podpisania umowy ubezpieczenia.
  Szczególnie osoby nieletnie powinny sprawdzić wymagane dokumenty! http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/zalatw-sprawe-krok-po-kroku/jak-ubezpieczyc-sie-dobrowolnie/
 2. polisa ubezpieczeniowa obejmująca koszty leczenia w Polsce do wysokości 30 000 EUR.
  Polisa zawarta za granicą musi być przetłumaczona na język polski.
 3. zaświadczenie od pracodawcy o potwierdzające opłacanie składki zdrowotnej.
 4. Europejska Karta Ubezpieczenia.


■ Legalizacja pobytu

 • Każdy student obcokrajowiec, który chce studiować w Polsce, musi zalegalizować swój pobyt.
 • Obywatele Unii Europejskiej i Szwajcarii tylko rejestrują swój pobyt.
 • Cudzoziemcy spoza Unii muszą posiadać wizę krajową lub zezwolenie na pobyt czasowy.
EGZAMIN SPRAWDZAJĄCY ZNAJOMOŚĆ J. POL. I J. ANG.
PIERWSZY ETAP
 1. Załóż konto na Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK irk.uek.krakow.pl.
 2. Prześlij na adres mailowy Działu Nauczania (studiainfo@uek.krakow.pl) kopie następujących dokumentów:
  – świadectwo ukończenia szkoły średniej (dojrzałości),
  – tłumaczenie świadectwa na język polski (jeżeli już posiadasz),
  – wyniki Multitestu – NMT (jeżeli posiadasz) – dotyczy tylko kandydatów z Ukrainy,
  – informację potwierdzającą, że świadectwo uprawnia do podjęcia studiów w kraju jego wydania – nie dotyczy dokumentów z Ukrainy,
  – kopię dokumentu, na podstawie którego chcesz być zwolniony z opłat – sprawdź jakie to są dokumenty
  – dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (nie dotyczy osób z Kartą Polaka i kartą stałego pobytu) lub angielskiego.
 3. Wpłać opłatę rekrutacyjną (kwotę i indywidualny numer konta znajdziesz na swoim koncie w IRK).

  ■ Uwaga!

  Sprawdź czy spełniłeś kryteria kwalifikacji. Pamiętaj, że tylko poprawnie wypełniony i opłacony formularz rekrutacyjny/rejestracyjny jest brany pod uwagę podczas rekrutacji!

DRUGI ETAP

■ Po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych do przyjęcia, osoby zdecydowane podjąć studia w UEK zobowiązane będą do dostarczenia następujących dokumentów:

 1. świadectwo ukończenia szkoły średniej (dojrzałości) – oryginał i kopia:
  – potwierdzenie legalności świadectwa, które stanowi legalizacja lub apostille
  tłumaczenie świadectwa na język polski – oryginał i kopia
  – wyniki Multitestu – NMT wraz z tłumaczeniem – oryginał i kopia – dotyczy TYLKO kandydatów z Ukrainy
  – zaświadczenie potwierdzające, że świadectwo dojrzałości uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe do każdego typu szkół wyższych w kraju jego wydania – oryginał i kopia (może być wydane przez konsulat, odpowiednie ministerstwo lub władze oświatowe) – nie dotyczy świadectw wydanych na Ukrainie
  decyzja o uznaniu świadectwa wydanego za granicą (nostryfikacja) – nie dotyczy świadectw uznanych na mocy prawa lub na podstawie umowy międzynarodowej – oryginał i kopia
 2. zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego (nie dotyczy osób z Kartą Polaka i kartą stałego pobytu) lub języka angielskiego – oryginał i kopia
 3. dokument uprawniający do podjęcia studiów bez opłat (sprawdź jakie to są dokumenty) – oryginał i kopia
 4. wydruk ankiety osobowej – z Internetowej Rekrutacji Kandydatów
 5. wydruk danych do teczki kandydata (dokument dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania)
 6. kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem) – oryginał i kopia
 7. w przypadku osoby niepełnoletniej – oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dotyczące zgody na zaciągnięcie zobowiązań prawnych wobec Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (formularz jest dostępny w zakładce Dokumenty do pobrania)
 8. oświadczenie o obywatelstwie (formularz dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania)


■ UWAGA!
W imieniu kandydata dokumenty może złożyć inna osoba. W takim przypadku wymagane jest pełnomocnictwo (nie musi być potwierdzone notarialnie). Pełnomocnik musi posiadać:

 • wypełniony druk pełnomocnictwa,
 • swój dowód osobisty,
 • kserokopię dowodu osobistego kandydata (do wglądu),
 • dokumenty wymagane w II etapie rekrutacji.

Druk pełnomocnictwa dostępny jest w zakładce Dokumenty do pobrania oraz w IRK w Zgłoszeniach rekrutacyjnych – Dokumenty i dalsze kroki.

TRZECI ETAP

■ Przed rozpoczęciem studiów każdy cudzoziemiec zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

 1. wizę lub kartę czasowego pobytu lub inny dokument uprawniający do przebywania na terenie RP, obywatele UE – zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej – oryginał i kopia
 2. polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego – oryginał i kopia

Legitymacja studencka będzie wydana po dostarczeniu dokumentów wymaganych w III etapie.

■ W przypadku nie wypełnienia limitów przyjęć na poszczególne kierunki studiów stacjonarnych, będzie przeprowadzona dodatkowa rekrutacja we wrześniu, a terminy i kierunki zostaną ogłoszone na stronie internetowej uczelni po zamknięciu kwalifikacji na studia w pierwszym terminie.

■ Cudzoziemcy podejmujący studia na kierunkach prowadzonych w języku polskim, mogą uczestniczyć w lektoracie z języka polskiego.

■ Zakwalifikowanie na studia nie oznacza przyjęcia na studia. Kandydat zostanie przyjęty na studia w momencie doręczenia dokumentów oraz pod warunkiem, że wyniki matur wpisane do ankiety osobowej będą zgodne z wynikami przeliczonymi z przedstawionego w II etapie świadectwa.

■ Niedopełnienie obowiązku i niezłożenie wymaganych w II etapie dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek studiów.

■ Dokumenty wymagane w II etapie należy składać w specjalnej teczce, którą kandydat otrzyma w momencie doręczenia dokumentów.

■ Od decyzji odmowy przyjęcia na studia wydanej przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną przysługuje odwołanie do Rektora. Odwołanie należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Budynek Główny, pok. 108.